FILOZOFIA HNUTIE

Hnutie Počutie hlasov (Hearing Voices Movement) je označenie pre filozofiu, ktorou sa zaštíťujú ľudia a organizácie, ktorí podporujú tzv. Hearing Voices prístup k problematike počutie hlasov. Iniciátorom hnutia bol Marius Rommus spolu s so Sandrou Escher, obaja holandskí psychiatri, a Patsy Hage v roku 1987. Marius Rommus je zároveň hlavným teoretikom hnutia.

Základné stanoviska

 • Počutie hlasov je chápané ako jedinečný vnútorný prežitok daného jednotlivca a nie je ho teda, samo o sebe, potreba chápať ako problém či prejav duševného ochorenia.
 • Hlasy občas počuje aj ľudia, ktorí nevykazujú žiadne ďalšie symptómy, ktoré by viedli k psychiatrickej diagnóze.
 • Počutie hlasov nie je samo o sebe znakom duševného ochorenia.
 • Základným prístupom ku počutie hlasov je porozumenie významu, ktorý pre daného človeka môže mať a stratégie zvládania bežného života s hlasmi.
 • Počutie hlasov býva obvykle spojené s prežívaním problémov v živote daného jedinca.
 • Vhodné stratégie zvládania hlasov sú účinným spôsobom, ako zamedziť, aby ľuďom, čo počujú hlasy, strpčovali život.

Jazyk

Pretože sme presvedčení o jedinečnosti a ľudskej hodnote každého jednotlivca, nepoužívame jazyk, ktorý je odosobňujúce, degradujúce alebo stereotypné. Používame jazyk, ktorý len opisuje, nie hodnotia alebo interpretuje.

Používame: Nepoužívame:
počutie hlasov sluchové (auditorne) halucinácie
vízie zrakove (vizuálne) halucinácie
presvedčenie bludy
skúsenosti symptómy
strádanie ochorenie

Ciele hnutia

 • umožniť jednotlivcom zvládať ztrpčujúce hlasy
 • Ovládať hlasy, namiesto byť nimi ovládaný
 • podporiť ľudí, čo počujú hlasy, ku svojpomoci a ku konvenčnej terapii
 • umožniť sa vysporiadať so skrytými konflikty a emóciami, čo môže viesť k vyriešeniu hlasov

Model kontinua psychického zdravia

V tomto modeli je psychické zdravie chápané ako aktuálne umiestnenie na škále, ktorá sa pohybuje od psychického zdravia k psychickej choroby. Ľudia často prežívajú nezvyčajnej udalosti v dôsledku prežívaného stresu. Rovnako tak často prežívajú úzkostné, alebo depresívne stavy ako odpoveď na neobvyklé udalosti. To môže viesť k rozrušení, stiahnutie sa zo spoločenského života, zvýšenie frekvencie a intenzity prežitkov, zhoršenie sociálneho fungovania, užívanie liekov, nárastu stresu a beznádeje.

Teoretické ukotvenie

Rommus, Escher a ďalší vedci zistili že:

 • Človek, ktorý počuje hlasy, nie je automaticky pacient

Každý, kto počuje hlasy, sa nestane pacientom. Z výskumného vzorky 400 osôb, ich viac ako tretina nikdy nebola v kontakte s psychiatrickým zdravotníckym zariadením. Všetci uvádzali, že majú stratégie, ako hlasy zvládať, alebo dokonca hlasy považovali v živote za pozitívny prínos. Epidemiologický prieskum za posledných 120 rokov priniesol dôkazy o tom, že v populácii je určité percento ľudí (2 – 6%), ktorým počutie hlasov nespôsobuje žiadne problémy. Len malé percento ľudí spĺňa diagnostické kritériá pre duševné ochorenia a ešte menšie percento vyhľadá psychiatrickú pomoc.

 • Postoj človeka k jeho hlasom má rozhodujuce vplyv na kvalitu života

Hlavný rozdiel medzi ľuďmi, ktorí hlasy zvládajú a tými, ktorí nie, spočíva vo vzťahu, ktorý sa svojimi hlasmi majú. Ľudia, ktorí spolužitie s hlasmi dobre zvládajú, používajú rôzne stratégie zvládania hlasov ako tí, ktorí sa cítia hlasy zastrašení.

 • počutie hlasov má príčiny v traumatizujúcich alebo emočne silných udalostiach v živote

70% ľudí, ktorí počujú hlasy opisuje, že hlasy sa u nich prvýkrát objavili po traumatickom zážitku, alebo po silnom emočným zážitku ako je rozvod, nehody, sexuálne zneužívanie, týranie, úmrtie blízkej osoby, partnerské vzťahy, tehotenstvo a pod. Podľa Rommy sa počiatok počutie hlasov medzi skupinou pacientov datuje do doby po traumatickej udalosti alebo po udalosti, ktorá obnovila spomienky na skoršie traumu.

Bola objavená silná korelácia medzi fenoménom počutie hlasov a sexuálnym zneužívaním. Toto tvrdenie ďalej potvrdzujú vykonávané výskumy zamerané na počutie hlasov u detí.

 • Hovoriť o svojich zážitkoch a byť akceptovaný je oprávnená ľudská potreba

Niektorí z ľudí, ktorí počujú hlasy, majú silnú potrebu pochopiť význam svojich hlasov a môcť o nich hovoriť bez strachu, že budú označení za “bláznov”.

 • Prijatie hlasov je jednou z ciest k ich zmierneniu

Opakovane bolo zdokumentované, že potláčanie hlasov je jedna z disfunkčných stratégií ich zvládania. Podľa výskumu antropologičky zo Stanfordskej univerzity prof. Tanyi Luhrmannové je charakter hlasov kultúrno podmienený. V kultúrach, kde je počutie hlasov vnímané ako negatívny jav, sú hlasy častejšie hrozivé a agresívne. V kultúrach, kde sú hlasy akceptované (Afrika, India) prevažujú hlasy mierne a láskavé. Prijatie hlasov je jednou z hlavných stratégií HVN.

Výskum

Corstens, D., Longden, E., & May, R. (2012). Talking with voices: Exploring what is expressed by the voices people hear. Psychosis, 4(2), 95-104.

Corstens, D., Longden, E., McCarthy-Jones, S., Waddingham, R., & Thomas, N. (2014).Emerging perspectives from the Hearing Voices Movement: implications for research and practice. Schizophrenia bulletin, 40(Suppl 4), S285-S294.

Longden, E., Corstens, D., Escher, S., & Romme, M. (2012). Voice hearing in a biographical context: A model for formulating the relationship between voices and life history. Psychosis, 4(3), 224-234.

Parker Clifton. (2014). Hallucinatory ‘voices’ shaped by local culture, Stanford anthropologist says. Stanford News. July 16, 2014. https://news.stanford.edu/2014/07/16/voices-culture-luhrmann-071614/

Ruddle, A., Mason, O., & Wykes, T. (2011). A review of hearing voices groups: Evidence and mechanisms of change. Clinical psychology review, 31(5), 757-766.

Sapey, B., & Bullimore, P. (2013). Listening to voice hearers. Journal of Social Work, 1468017312475278.